Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Muut vakuutetut ovat vakuutettuja kuitenkin ainoastaan lisäetuuksien osalta.

Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat työntekijät sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Vakuutussuhde on työntekijöille pakollinen.

Toimintapiiriin kuuluvat: Seikun sahan, Korkeakosken sahan, Kaukaan sahan, UPM Kymmene Oy:n Kaukaan sellutehtaan, UPM Commucation Papers Oy:n Kaukaan paperitehtaan, UPM Lappeenrannan Biojalostamon ja UPM Metsä Taimitarhan työntekijät, Kaukaan sahalla työskentelevät Fin-Terpuu Oy:n työntekijät, Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät, Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n työntekijät, KT Metsä Oy:n työntekijät, Sata Havu Oy:n työntekijät, Nälkäviulu Oy:n työntekijät, ForestHouse Oy:n työntekijät sekä Sjöblom Infra AB:n Seikun Sahalla työskentelevät työntekijät.

Ylin päätäntävalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä sekä osakkaan valitsema henkilö. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii Niina Lehtilä.

Kassan lääketieteellisinä asiantuntijoina eli asiantuntijalääkäreinä toimivat Kelan asiantuntijalääkärit.